使用者工具

網站工具


col:col1_9

歌羅西書注釋

1.3. 祈禱 (歌羅西書一9-12)

9 因此、我們自從聽見的日子、也就為你們不住的禱告祈求、願你們在一切屬靈的智慧悟性上、滿心知道 神的旨意. 10 好叫你們行事為人對得起主、凡事蒙他喜悅、在一切善事上結果子、漸漸的多知道 神. 11 照他榮耀的權能、得以在各樣的力上加力、好叫你們凡事歡歡喜喜的忍耐寬容. 12 又感謝父、叫我們能與眾聖徒在光明中同得基業.

9 Διὰ τοῦτο καὶ ἡμεῖς, ἀφ᾽ ἧς ἡμέρας ἠκούσαμεν, οὐ παυόμεθα ὑπὲρ ὑμῶν προσευχόμενοι καὶ αἰτούμενοι, ἵνα πληρωθῆτε τὴν ἐπίγνωσιν τοῦ θελήματος αὐτοῦ ἐν πάσῃ σοφίᾳ καὶ συνέσει πνευματικῇ, 10 περιπατῆσαι ἀξίως τοῦ κυρίου εἰς πᾶσαν ἀρεσκείαν, ἐν παντὶ ἔργῳ ἀγαθῷ καρποφοροῦντες καὶ αὐξανόμενοι τῇ ἐπιγνώσει τοῦ θεοῦ, 11 ἐν πάσῃ δυνάμει δυναμούμενοι κατὰ τὸ κράτος τῆς δόξης αὐτοῦ εἰς πᾶσαν ὑπομονὴν καὶ μακροθυμίαν. Μετὰ χαρᾶς 12 εὐχαριστοῦντες τῷ πατρὶ τῷ ἱκανώσαντι ὑμᾶς εἰς τὴν μερίδα τοῦ κλήρου τῶν ἁγίων ἐν τῷ φωτί·

本段撮要

一9-12是保羅為歌羅西教會的禱告,在這段之中,保羅在第9節先介紹了他禱告的主題,就是要叫信徒真正地充滿著對神旨意的認識,而在第10-12則是用一個不定詞連同四個分詞來進一步描述他在禱告中祈求的目標,特別是生活表現方面的目標,這樣的結構很清楚地將知識與生活連結在一起。

經文解釋

作者非常刻意地將這段禱告與上一段的感恩結連起來。在開始時有一連串不太自然的連接性片語,以因果的方式將這祈禱表達成為感恩的後果之外,作者也特別使用了在 一4 所出現的同一個動詞,在那裡是不定式分詞「因聽見」 (ἀκούσαντες),雖然可以是時間性的意義,但在那裡最可能的用法是因果性,表達感恩的因由,而在一9,則是以一個關係子句之中使用直說語氣的動詞:「自從聽見」 (ἠκούσαμεν),加上一個時間性的片語「自從 . . . 的日子」 (ἀφ᾽ . . ἡμέρας),清楚地表達是時間性的用法。雖然用法不同,但藉著字詞的重覆強烈地將兩段經文連在一起。

1.3.1. 在屬靈上的知識 (一9)

保羅指出他們從開始知道歌羅西教會的情況後,是不住的 (οὐ παυόμεθα) 禱告。正如在感恩段落一樣,這裡的動詞也是第一身眾數,表示這是保羅與眾同工共同參與的事,不一定是指他們在一起祈禱,而是這種不斷地在禱告之中記念是眾同工所分享的態度。這字不是指他們何時祈禱,而是指這心態常存在他們裡面。保羅恆常的感恩與祈禱是他在書信之中所經常提到的事 (cf. 帖前 一2-3; 帖後 一3; 林前 一4; 羅 一8-12; 弗 一16; 腓 一7),可見這在保羅的思想之中的重要性。而這樣的態度也是保羅向信徒所發出的勸勉 (帖前五17)。

這禱告是為歌羅西信徒而發出的,不是單單關於他們,好像在一4之中的感恩,而是特別為著他們而祈求,指出他們所需要追求與成長的方向。

保羅同時用兩個同義的分詞「禱告祈求」 (προσευχόμενοι καὶ αἰτούμενοι) 來描述他們的祈禱,這樣的表達在新約之中只出現在馬可十一24,可能是以兩個字表達相同的單一意思,作為強調的作用,也有人指出禱告 (προσεύχομαι) 可能是比較常用的詞語,一般性地表達祈禱,而祈求 (αἰτέω) 是保羅比較少用的詞語,表達一個比較專注的祈求方向。1)

作者在介紹了他禱告的態度之後,便交代禱告的內容 (9b-12),並以此作為藍本,給信徒一個追求長進的方向與策略。

第一方面是屬靈的見識 (9b),而這見識的重點是在於對神旨意的掌握。作者以「充滿」(ἵνα πληρωθῆτε) 對神旨意的知識來表達這個目標,這不定式的動詞所著重的是這字所表達的意義作為一個整體,而不是當中所可能經歷的過程。另外,這是一個被動語態的表達,雖然經文之中沒有顯示成就這行動的主角是誰,但上下文的之中明顯地反映這是上帝的作為,祂要使信徒可以被祂旨意的認識所充滿。

1.3.2. 在生活上的見證 (一10)

在一10之中,作者卻指出這知識不單只是在頭腦上的認知,而是一種讓生命轉化的智慧,因為順服地活出結果子的生命,才是對神認識的正確表現。在這兩節之中,作者重複地使用了「認識/ 知道」(ἐπίγνωσις),但在當中卻是強調生活的表現,指出對神與祂旨意的認識並不是在頭腦上的理性動作,而是在全人之中將這知識應用出來,這與後來所發展出來的智慧主義有明顯的分別。

作者在描述這蒙神喜悅的生活之中,重複了在一6之中所使用的兩個動詞,在那裡是以被動式分詞表達,指出福音的影響在普世之中結果增長,而在這裡卻以主動分詞表達「結果」(καρποφοροῦντες),這轉變反映出保羅在祈禱之中,要信徒將這福音的影響主動地在他們的生活之中行出來,多結出美善的果子,這樣就是在認識神之上有所增長。

1.3.3. 在忍耐上的能力 (一11)

在合神心意的生活之中,不一定是一帆風順,反而更是在困難之中,顯示出信徒對神旨意的跟隨。因此保羅祈禱的第二方面就是要信徒能夠有這樣面對困難的能力(11),而這能力不是按著人的力量,而是按照著神榮耀的大能而來,以至可以真正地超越各種困難。這種能力的特點,不是在於它將問題解決,而是讓信徒可以在任何境況之中常存喜樂的心。

1.3.4. 在盼望中的感恩 (一12)

最後,保羅期望讀者因與眾聖徒在光明之中同得基業而存感恩 (12),因為感恩是信徒生命的一個重要記號。

思考

認識神的旨意,與活出神的旨意有什麼分別?

難解經文

在一10之中,保羅再以兩個上文已經用過的分詞,指出達至這蒙神喜悅生活的方法。這兩個動詞一同出現,極可能是作出對創世記一28的連繫,反映著神在創造設計之中指出祂所喜悅的旨意,因為「生養眾多,遍滿地面」在古希臘文譯本之中,正是表達出「結果增長」的意思。

但在這裡,似乎有將這兩個字分開的感覺,因為在「結果」( καρποφοροῦντες) 之前以一個前置詞片語指出結果子的範圍,而在「增長」( αὐξανόμενοι) 之後則用一個間接受詞表達出所要增長的內容。另外,在11, 12節之中也有兩個分詞,進一步描述這凡事蒙神喜悅的生活方式,所以很多釋經者都將這四個分詞作為獨立的描述。 但因為這兩個動詞已經在上文之中一齊出現,而且也可能聯繫到創世記的內容,我們應該仍然將這兩個分詞連在一起,以至前面和後面的片語都是對整個組合的描述:「藉著各樣善工,對上帝的認識結果增長。」 雖然同樣是使用這兩個動詞,但保羅在這裡改以主動分詞表達結果,意義上分別不大,但也可能顯出一6之中福音的果效,有別於這裡信徒需要主動地結出善工的果子。

回到全書目錄

© 潘仕楷 2018

1)
Douglas J. Moo, The Letters to the Colossians and to Philemon, The Pillar New Testament Commentary (Grand Rapids, MI: William B. Eerdmans Pub. Co., 2008), p. 93.
col/col1_9.txt · 上一次變更: 17/10/2018 -- 17:00 由 潘仕楷